Uwaga:
Czy Panstwo chce wejsc na erotyczne albo sexualnie orientowane strony!
Klikem na guzik Wejscie sie Panstwo obwazuje:
jestem dorosly, starszy 18 lat
niedowole, aby k tym datam przystupowal ktos nie starszy 18 lat albo nie zposobny
na te strony wchodze dobrowolnie, sexualne materialy mnie niepogorszuja, nieurazaja i nawet nieogrozuja.
Wejsc Odejisc
Szukaj

MENU
Promocja - Darmowa przesylka przez caly miesiac maj.OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

Spółka VIBRO FOR YOU s.r.o.
REGON: 28726961, NIP: CZ28726961
z siedzibš Liberec III-Jeřáb, 1. máje 97/25, kod pocztowy 460 07
zapisana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sšd Wojewódzki w Ústí nad Labem, oddział C, wkładka 28994
email: shop@vibro4you.pl

 

W celu kontaktu lub reklamacji, nasz adres w Polsce:
Urzad pocztowy Bogatynia 1
Skrytka pocztowa Nr. 1

ul. Pocztowa 1

59-920 Bogatynia

 

Kontakt bankowy:

PKO Bank Polski

Oddział 1 w Zgorzelcu

Komórka Przedsiębiorstw

59-900 Zgorzelec, ul. Piłsudskiego 2

Rachunek PLN:

17 1020 2137 0000 9402 0132 4912

IBAN:  PL17 1020 2137 0000 9402 0132 4912

SWIFT-BIC: BPKOPLPW

Rachunek EUR:

22 1020 2137 0000 9202 0132 4920

IBAN: PL22 1020 2137 0000 9202 0132 4920

SWIFT-BIC: BPKOPLPW


Kontakt bankowy dla RCZ (konto w koronach)
BANK: ČSOB a.s.
NR KONTA: 237748324 / 0300
IBAN: CZ93 0300 0000 0002 3774 8324
BIC(SWIFT): CEKOCZPP
 
Kontakt bankowy dla SK. (konto w euro)
BANKA: ČSOB a.s.
NR KONTA: 4013026902 / 7500
IBAN: SK06 7500 0000 0040 1302 6902
BIC(SWIFT): CEKOSKBX
 


wydaje następujšce

Ogólne warunki handlowe dla E-Shop www.vibro4you.pl:

Postanowienia wstępne

Spółka VIBRO FOR YOU s.r.o. (dalej tylko „sprzedawca“) jest eksploatatorem handlu internetowego  www.vibro4you.cz (dalej tylko„E-shop“), którego przedmiotem sprzedaży jest sprzedaż towaru erotycznego. Wszystkie stosunki handlowe, które wypływajš z handlu zawartego przez  E-shop, regulowane sš przepisami prawnymi Republiki Czeskiej. W przypadku, że stronš umownš umowy kupna – sprzedaży jest użytkownik, stosunki nieregulowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi (dalej tylko  „OWH)“) będš regulowane postanowieniami ustawy nr 40/1964 Dz.U. (RCZ), Kodeksu Cywilnego w późniejszych brzmieniu  przepisów (dalej tylko „KC“) i ustawš nr  634/1992 Dz.U. (RCZ), o ochronie użytkownika w brzmieniu późniejszych  przepisów (dalej tylko „UOU”). W przypadku, że stronš umownš nie jest użytkownik, kierujš się prawa i obowišzki  stron umownych nieuregulowane niniejszymi warunkami postanowieniami ustawy nr  513/1991 Dz.U.(RCZ), Kodeks Handlowy, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej tylko„KH“).

Definicja niektórych pojęć

Umowa użytkowania – umowa kupna – sprzedaży, umowa o dzieło lub inna umowa, której stronami umownymi sš na stronie jednej użytkownik (zazwyczaj w pozycji kupujšcego) a na stronie drugiej sprzedawca lub inny dostawca, który występuje w ramach swojej czynności gospodarczej.

Sprzedawca/ Dostawca – osoba występujšca przy zawieraniu i pełnieniu umowy w ramach swojej czynności gospodarczej, przy tym jego obowišzkiem jest dostarczyć kupujšcemu lub innemu odbiorcy wyroby, produkty  lub wykonać uzgodnione usługi.

Kupujšcy/ Użytkownik – osoba, która przy zawieraniu i pełnieniu umowy nie występuje w ramach swojej czynności gospodarczej, przy tym od sprzedawcy lub dostawcy kupuje wyroby, produkty lub inne usługi w innym celu niż w celach działalności gospodarczej. 

Kupujšcy/Przedsiębiorca – osoba, która po stronie kupujšcego lub odbiorcy występuje w ramach swojej czynności gospodarczej.

Zawarcie umowy kupna - sprzedaży – zamówienie ze strony kupujšcego prezentuje propozycję zawarcie umowy kupna - sprzedaży. Sprzedawca potwierdzi kupujšcego przyjęcie zamówienia elektronicznym zapytaniem, czy zamówienie ze strony kupujšcego jest rzeczywiście zgodne z jego żšdaniem. Samodzielna umowa kupna - sprzedaży jest zawarta w momencie doręczenia zobowišzujšcej zgody kupujšcego z zawartościš zamówienia, którš sprzedawcy odesłał i którš  sprzedawca potwierdził. Jeżeli kupujšcy w sposób zobowišzujšcy zatwierdzi zawartość swego zamówienia, powstajš od tego momentu prawa i obowišzki uregulowane dalej w OWH.

 Ważne informacje dotyczšce umowy i warunków handlowych.
Zawarciem umowy kupna - sprzedaży kupujšcy w sposób zobowišzujšcy potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi OWH i że zgadza się z nimi. Na istnienie i zobowišzania wypływajšce z niniejszych OWH kupujšcy jest dostatecznie poinformowany przed urzeczywistnienie zamówienia i ma możliwość zapoznania się z nimi. Niniejsze OWH sš nieodzownš częściš umowy kupna - sprzedaży zawartej za pośrednictwem  E-shopu.

Umowa kupna - sprzedaży jest zawarta w języku czeskim. Po porozumieniu stron umownych można zawrzeć umowę sprzedaży w języku obcym zrozumiałym dla obu stron.  Zawartš umowę  sprzedawca archiwuje w celu sukcesywnego jej spełnienia i zobowišzuje się nie udostępniać jej stronom trzecim. Informacje o poszczególnych krokach technicznych, które prowadzš do zawarcia umowy kupna - sprzedaży, sš oczywiste z procesu zamawiania w  E-shopie i kupujšcemu jest tak dana możliwość przed samym wykonaniem zamówienia skontrolować i ewentualnie wykonać poprawkę. Niniejsze OWH sš umieszczone na stronicach internetowych  E-shopu i dla kupujšcego jest umożliwiona wolna dyspozycja z nimi.

Ochrona danych osobistych

 Aby kupujšcy mógł wykonać zakup towaru w  E-shopie, jest niezbędne, aby podał następujšce dane osobiste:

Imię i nazwisko
adres dostawy
email
Numer telefonu – nie obowišzkowo

Wymienione powyżej dane sš warunkiem regularnego zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

Sprzedawca zobowišzuje się, że z danymi osobowymi kupujšcego będzie postępował zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej, przede wszystkim zgodnie z ustawš nr 101/2000 Dz.U. (RCZ), o ochronie danych osobistych i o zmianie niektórych ustaw, w  brzmieniu późniejszych przepisów. Przede wszystkim sprzedawca zobowišzuje się, że nie będzie przekazywał danych osobistych kupujšcego osobom trzecim, które nie majš bezpośrednich powišzań ze spełnieniem umowy kupna - sprzedaży. Sprzedawca zgromadza dane kupujšcych w celu spełnienia umowy kupna - sprzedaży.

Poprzez zawarcie umowy kupna - sprzedaży na podstawie niniejszych OWH kupujšcy wyraża zgodę ze spracowaniem swoich danych osobistych (patrz wyżej) w okresie 5 lat od zawarcia umowy kupna - sprzedaży, w calu ewentualnej dalszej oferty usług lub towaru sprzedawcy. Odwołanie tej zgody ma kupujšcy możliwość wykonać pisemnie kiedykolwiek po jej wyrażeniu, tj. po zawarciu umowy kupna - sprzedaży.

Sprzedawca jest administratorem a równocześnie osobš wykonujšcš spracowanie danych osobistych a pozyskane dane osobiste będš spracowane formš bezpiecznš uniemożliwiajšcš ich nadużycie. Kupujšcy ma prawo dostępu do swoich danych osobistych, włšcznie prawa na ich zmianę i dalszych praw wypływajšcych z powišzanych z tym przepisów prawnych.  Prawa i obowišzki zwišzane ze spracowaniem danych osobistych kupujšcych przechodzš na następcę prawnego sprzedawcy. Zobowišzujšce warunki handlowe

Zawartościš niniejszej części OWH jest uregulowanie praw i obowišzków sprzedawcy i kupujšcego, które sš definiowane następujšco:

1)Do  E-shopu może zaglšdać i kupować w nim  wyłšcznie osoba, która skończyła lat 18, ewentualnie osišgnęła pełnoletności na podstawie przepisów prawnych państwa jej pochodzenia, zgadza się z tymi OWH i jest świadoma tej rzeczywistości,  że oglšda i ewentualnie kupuje towar o charakterze erotycznym.

2) Przy wybieraniu towaru kupujšcy powinien zastanowić się nad rodzajem, rozmiarem i przeznaczeniem towaru, który kupuje. Ze względu na charakter towaru kupujšcy przede wszystkim powinien przestrzegać zasad higienicznych i dbać o towar w odpowiedni sposób z uwzględnieniem jego materiału i funkcyjność danego produktu.

3) Zakup towaru w E-shopie, gdzie jest sposobem doręczenie jest dostawa za pobraniem zapłaty, jest możliwy tylko przez osoby z siedzibš lub miejscem zamieszkania na terenie Republiki Czeskiej. W przypadku prośby o doręczenie towaru zagranicę lub w przypadku, że osoba kupujšca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę poza Republikš Czeskš, należy zapłacić za towar przekazem bezgotówkowym, lub on-line kartš płatniczš. Doręczenie towaru odbędzie się w tym przypadku zgodnie z bieżšcymi warunkami. W przypadku, że zamówienie będzie złożone z Republiki Słowackiej, lub z innego obcego kraju, towar kupujšcemu będzie wysłany aż  po zapłacenie ceny towaru.

4) Kupujšcy ma prawo odstšpić od umowy sprzedaży zgodnie z przepisami prawnymi Republiki Czeskiej do 14 dni od przyjęcia towaru bez podania przyczyny. Odstšpienie od umowy jest szczegółowo uregulowane w regulaminie reklamacyjnym (patrz poniżej).

5) Gwarancja na towar zakupiony w  E-shopie wynosi 24 miesięcy zgodnie z obowišzujšcymi przepisami gwarancji ustawowej za wady rzeczy sprzedanych.

6) Towar jest doręczany w terminach stanowionych w niniejszych OWH. Okres gwarancyjny rozpoczyna się momentem potwierdzenia zobowišzujšcego zamówienia przez kupujšcego. Zamówienia sporzšdzone w dni robocze od  00:00 do 10:00 sš wysyłane jeszcze tego samego dnia. W przypadku doręczenia do 24 godzin jest granicznym okresem złożenie zamówienia i potwierdzenia zamówienia do godz. 10:00. W przypadku korzystania z usług kuriera czas doręczenie do 1 dnia zalicza się zawsze od dnia następnego po potwierdzeniu zamówienia. W pozostałych przypadkach na podstawie indywidualnego porozumienia (dni wolne od pracy).

7) Zamówienia na ogólnš sumę ponad 2000 zł włšcznie VAT można wykonać wyłšcznie po zapłaceniu z góry. Takie zamówienia nie będš wysyłane za pobraniem zapłaty.


Sposób doręczenia:


Kurier, opłata przekazem bankowym - czas doręczenia do 48 godz., PLN 16,99

Transport na  zamówienia  nad 250 zł  jest DARMOWY.

 

Termin 48 godzin znaczy dwa dni robocze.


Towar zamówiony do godziny 14:00 w dzień roboczy jest wysyłany jeszcze w dzień zamówienia. Towar zamówiony po tym czasie jest wysyłany w następny dzień roboczy. Za termin 24 godzin uważa się jeden dzień roboczy.
W przypadku zamówień na terenie Republiki Słowackiej prosimy zajrzeć na   http://www.vibro4you.sk/
 Storno zamówienia i szczególne przypadki odstšpienia od umowy sprzedaży: W przypadku, że towar nie będzie doręczony w uzgodnionym terminie a błędu dopuściła się strona sprzedajšca, kupujšcy ma prawo odstšpić od umowy i nie będzie obcišżony żadnymi opłatami storno a cena kupna zostanie mu zwrócona w całości.  W przypadku, że towar odesłano już kupujšcemu a kupujšcy stornuje zamówienie i nie przyjmie towaru, odmówi przyjęcia towaru w stanowionym terminie od dostawcy lub doręczyciela, lub przesyłka nie mogła być doręczona ze względu na to, że nie była oznaczona skrzynka lub dzwonek, kupujšcy ma obowišzek zapłacić karę umownš w wysokości 50,- zł, koszty przesyłki i pakowanie. Wysokość sumy za  przesyłkę i pakowanie sš uzależnione od parametrów odesłanego towaru, suma ta będzie udowodniona dokumentem podmiotu, który wykonuje doręczenie przesyłki. Kara umowna i koszty przesyłki i pakowania sš płatne do 5 dni od dnia rozliczenia wykonanego przez sprzedawcę.
8) Warunki płatności sš treściš sekcji szczególnej stronic internetowych  E-shopu.
 
9) Ze względu na podwyższenie jakości usług sprzedawcy i większych możliwości dowodzšcych zobowišzujšce zamówienia kupujšcego sš notowane wszystkie rozmowy telefoniczne z kupujšcym a w przypadku komunikacji elektronicznej jest przechowywana identyfikacja IP adresy kupujšcego.

10) Wszystkie ceny towaru w E-shopie sš podane w koronach czeskich,  włšcznie VAT. Ewentualne zniżki i akcje nie łšczš się. Sprzedawca ma prawo zmieniać asortyment prezentów, które mogš być dołšczone darmowo do zamówionego towaru bez wcześniejszego informowania.
 
11) Kupujšcy zgadza się z tym, że towar kupuje na własne ryzyko i dla własnych potrzeb. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie towaru i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody zdrowotne lub majštkowe wypływajšce z niewłaściwego lub nieodpowiedniego używania towaru przez kupujšcego.
12) Zawarciem umowy sprzedaż z  E-shopem kupujšcy wyraża zgodę z niniejszymi OWH a równocześnie oświadcza, że zamówienie towaru w  E-shopu nie było wykonane pod naciskiem lub w rażšco niekorzystnych warunkach, co potwierdza elektronicznym potwierdzeniem zobowišzujšcego zamówienia.
 13) W przypadku, że sprzedawca zanotuje jakškolwiek podejrzanš transakcję płatniczš za pośrednictwem karty płatniczej lub innego środka płatniczego, ma obowišzek oznajmić tę rzeczywistość odpowiednim instytucjom i organom państwowym. Sprzedawca równocześnie zastrzega sobie prawo wstrzymać odesłanie towaru kupujšcemu co najmniej do czasu, zanim  sprawa zostanie rozwišzana i będzie potwierdzona regularność transakcji płatniczej.
14) Każdy kupujšcy, który dokonuje zapłaty kartš płatniczš, ma obowišzek ze względów bezpieczeństwa przy przyjmowaniu towaru od podmiotu doręczajšcego przedłożyć dowód osobisty w celu zapisania danych o osobie przyjmujšcej zamówienie.
 
15) Na umowy sprzedaży zawarte na podstawie OWH zastosuje się przede wszystkim postanowienie § 616 kodeksu cywilnego (RCZ) o zgodności z umowš kupna - sprzedaży.
Postępowanie reklamacyjne
 
1) Sprzedawca informuje, że kupujšcy powinien przede wszystkim używać towar wyłšcznie do celów, do których jest on przeznaczony przez producenta. Niefachowa manipulacja z towarem, niefachowe, lub niehigieniczne postępowanie z towarem może spowodować nieuznanie reklamacji przez sprzedawcę. Postanowienie to jednak nie ogranicza prawa do reklamacji danego towaru. 
 
2) Okres gwarancyjny wynosi na podstawie przepisów prawa 24 miesišce i rozpoczyna się  w  dniu przyjęcia towaru zgodnie z zamówieniem kupujšcego. Po upływie tego okresu zanikajš prawa kupujšcego dotyczšce odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru.   
 
3) Jeżeli w towarze pojawi się wada w okresie gwarancyjnym, ma kupujšcy prawo reklamować tę wadę bez zbytecznej zwłoki bezpośrednio u sprzedawcy. Jeżeli wada pojawi się w pierwszych 6 miesišcach od przyjęcia towaru, zastosuje się postanowienie  § 616  Kodeksu Cywilnego zgodnie z umowš kupna - sprzedaży.

4) Jeżeli chodzi o wadę towaru, którš można usunšć, kupujšcy ma prawo, aby została ona usunięta  bezpłatnie, na czas i regularnie, a sprzedawca ma obowišzek wadę tę usunšć bez zbytecznej zwłoki. Jeżeli nie jest to proporcjonalne ze względu na charakter wady, może kupujšcy żšdać o wymianę towaru, lub jeżeli dotyczy wada tylko elementu towaru, może żšdać o wymianę tego elementu. Jeżeli takie postępowanie nie jest możliwe, może kupujšcy żšdać o odpowiedniš zniżkę z ceny towaru lub może odstšpić od umowy sprzedaży. Jeżeli chodzi o wadę, której nie można usunšć a która zabrania temu, aby towar mógł być regularnie użytkowany jako rzecz bez wady, ma kupujšcy prawo do wymiany towaru lub ma prawo odstšpić od umowy. Takie same prawa należš się kupujšcemu, jeżeli chodzi o wady usuwalne, jeżeli  kupujšcy nie może ze względu na ponowne pojawienie się wady po naprawie lub ze względu na większš ilość wad użytkowań towar normalnie. Jeżeli chodzi o inne wady nie usuwalne i nie żšda o wymianę towaru, ma kupujšcy prawo na odpowiedniš zniżkę z ceny rzeczy lub może odstšpić od umowy.

5) Reklamacja musi być załatwiona, włšcznie usunięcia ewentualnych wad, bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej jednak do 30 dni od zgłoszenia reklamacji. Wyjštek tworzy tylko przykład, kiedy towar odesłano do producenta lub innego podmiotu specjalistycznego w celu jego specjalistycznego przebadania.  W takim przypadku sprzedawca powinien poinformować o tym kupujšcego z zapytaniem, czy kupujšcy zgadza się z takim sposobem postępowania. Jeżeli obie strony zgadzajš się z przedłużeniem okresu reklamacji, przedłuża się czas na załatwienie reklamacji na czas uzgodniony. Jeżeli kupujšcy nie zgadza się z przedłużeniem okresu na reklamację, ma prawo do zwrotu zapłaconej ceny kupna i odstšpienia od umowy kupna -  sprzedaży. 

6) Kupujšcy może złożyć reklamację pisemnie,w formie e-mailu lub osobiście w miejscu przeznaczonym do odbioru osobistego. Razem z zastosowaniem reklamacji kupujšcy powinien doręczyć również reklamowany towar w wymienionych poniżej warunkach.

7) Reklamację uważa się za odpowiednio zastosowanš, jeżeli reklamowany towar jest kompletny, tj. włšcznie wszystkich elementów, akcesoriów i dokumentacji, jeżeli wady nie można ocenić  bez dostarczenia kompletnego towaru z wszystkimi jego elementami i akcesoriami, i w reklamacji nie zabraniajš ogólne zasady higieniczne, które sš przesłankš dotyczšcš możliwości zbadania wad towaru. Dlatego kupujšcy przedłoży reklamowany towar czysty, pozbawiony wszystkich zanieczyszczeń i higienicznie baz wad. Sprzedawca ma obowišzek odmówić przyjęcia towaru do reklamacji, jeżeli nie będzie on spełniał wszystkich wymienionych powyżej zasad ogólnej higieny ze względu ochrony zdrowia swych pracowników (Odpowiednio na podstawie wytycznej Ministerstwa Zdrowia nr 195/2005 Dz.U., na podstawie której sš uregulowane warunki zabraniajšce powstawania i szerzenia chorób infekcyjnych, w brzmieniu późniejszych przepisów).

8) Jeżeli reklamacja zostanie uznana a kupujšcy otrzyma prawo do zniżki z ceny, usunięcie wady lub wymiany towaru, kupujšcy jest powinien wybrać niektóry z wymienionych sposób odszkodowania, od którego nie można już odstšpić, jeżeli ze sprzedawcš nie zostanie uzgodnione inaczej.

9) Sprzedawca ma obowišzek wydać kupujšcemu potwierdzenie o tym, kiedy zostało zastosowane prawo dotyczšce odpowiedzialności za wady, jakim sposobem jest reklamacja  rozwišzywana i o ewentualnej naprawie towaru i czasie jej trwania.

10) Zgodnie z postanowieniami § 53 odst. 7  Kodeks Cywilny kupujšcy - użytkownik ma prawo odstšpić od umowy do  14 dni od przyjęcia towaru. W przypadku, że kupujšcy zdecyduje o odstšpieniu od umowy sprzedaży, ma obowišzek zamówiony towar zasłać na adres sprzedawcy, który jest wymieniony na dołšczonym dokumencie księgowym.  Przy tym kupujšcy powinien dotrzymać następujšce warunki:

a) Towar, który kupujšcy będzie odsyłał ze względu na odstšpienie od umowy kupna - sprzedaży z powrotem pod  adres sprzedawcy, musi być zapakowane w pierwotnym opakowaniu, nie może przejawiać  znaków nawet jednego użycia, nie może być uszkodzony, musi być kompletny (patrz wyżej) i z oryginalnymi dokumentami o kupnie. Kupujšcemu zabrania się wysyłania towaru za potwierdzeniem przyjęcia.

b) Prawo do odstšpienia od umowy nie dotyczy dostawy audio i video nagrań i programów komputerowych, jeżeli użytkownik naruszy ich oryginalne opakowanie i na towar, który podlega szybkiemu zepsuciu, zużyciu lub stanie się przestarzałym, lub jeżeli chodzi o towar, który ze względu na swój charakter nie może być zwrócony (np. z przyczyn higienicznych).

c) Odstšpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli jest doręczone do 14 dni od przyjęcia pełnienia.

d) W przypadku nie spełnienia warunki z punktu a) dochodzi do prawomocnego odstšpienia od umowy kupna -  sprzedaży, jednak sprzedawca może zastosować wobec kupujšcego prawo płynšce z bezprawnego wzbogacenia  się spoczywajšce w obniżeniu wartości zwróconego towaru. Wycofanie odstšpienia od umowy sprzedaży jest uwarunkowane zgodš sprzedawcy. 

e) W razie niespełnienia warunku z punktu b) lub c) nie dochodzi do prawomocnego odstšpienia od umowy kupna - sprzedaży a towar będzie zwrócony s powrotem na koszt kupujšcego. Sprzedawca ma w tym przypadku prawo do zwrotu kosztów połšczonych ze zwrotem towaru.  

f) W przypadku odstšpienia od umowy kupujšcy ma obowišzek zasłać towar przesyłkš poleconš. Ubezpieczenie zwracanego towaru leży zawsze w interesie kupujšcego.

Po spełnieniu wszystkich wymienionych powyżej warunków dotyczšcych zwrotu towaru sprzedawca ma obowišzek zwrócić kupujšcemu zapłaconš cenę kupna (przelewem na konto kupujšcego lub przekazem pocztowym), do 14 dni roboczych, najpóźniej jednak do 30 dni od doręczenia odstšpienia od umowy kupna - sprzedaży, po doręczeniu towaru.

Niniejsze OWH sporzšdzono dnia 3.12.2010 i obowišzujš do momentu ich ewentualnej zmiany wykonanej przez sprzedawcę.


VIBRO FOR YOU s.r.o.

Twój koszyk jest pusty

Jeżeli masz specialne życienie to zkontaktuj się z nami.

Pomożemy Ci zorganizować i dostarczyć towar.
 
Email kontakt:
Telefon kontakt:
 
Kontrolní kód
(Wpisz kod)